Wsparcie Chin dla zagranicznych inwestorów w okresie epidemii COVID-19 – Część IV: regulacje w prowincji Guangdong

Od końca grudnia 2019r. COVID-19 ma niesamowicie duży wpływ na regularną działalność przedsiębiorstw już nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, rząd Chin wdrożył szereg regulacji prawnych, mających na celu wsparcie przedsiębiorców na terenie ChRL. Zapraszamy do zapoznania się z czwartą częścią naszego zestawienia, tym razem opisujemy wsparcie jakie władze prowincji Guangdong oferują zagranicznym inwestorom operującym w stolicy Chin. 

Zestawienie przygotowane we współpracy z p. Alice Sun z kancelarii P.C.WOO i ZHONGLUN W.D.LLP.

Prowincja Guangdong

 • Przedsiębiorstwa produkujące żywność (dotyczy przedsiębiorstw zajmujących się również obrotem warzywami, produktami mięsnymi i nabiałem), mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku VAT korektę podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od użytkowania gruntów miejskich, podatku skarbowego oraz podatku od użytkowania miejskich gruntów dla niektórych obiektów magazynowych.
 • W przypadku małych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz innych branż, które poważnie ucierpiały w wyniku epidemii i których działania nie zostały w pełni wznowione, w zależności od przypadku, będą mogły ubiegać się o specjalne przywileje podatkowe.
 • Podatek od nieruchomości i podatek od użytkowania gruntów miejskich może być dodatkowo odliczony po złożeniu wniosku, w przypadkach, gdy z powodu epidemii nie jest możliwe, aby przedsiębiorstwa wypełniły zobowiązania podatkowe.

Miasto Kanton

Zatrudnienie:

 • Stawkę ubezpieczenia na wypadek bezrobocia zmienia się w następujący sposób: pierwotny wskaźnik płatności w wysokości 0,6 obniża się do 0,4, a pierwotny wskaźnik płatności w wysokości 0,8 zmniejsza się do 0,6. Dostosowanie to obowiązuje do końca grudnia 2020 r. Ubezpieczone przedsiębiorstwa z zerowymi lub niskimi zwolnieniami są uprawnione do zwrotu co najmniej 50% składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, które zapłaciły za poprzedni rok. Z odliczenia można skorzystać online.
 • Dotacja w wysokości 200 000 RMB może być przyznana przedsiębiorstwom, które wznowiły/ rozpoczęły produkcję masek ochronnych, odzieży ochronnej, okularów, termometrów, materiałów do wykrywania wirusów, materiałów do dezynfekcji, leków i niezbędnego sprzętu medycznego przed 10 lutego 2020 r. w dzielnicy Huangpu, strefie ekonomicznej i technologicznej w Kantonie. Jeśli wyżej wymienione przedsiębiorstwa dokonały zakupu sprzętu w celu przeprowadzenia wyżej wspomnianych działań produkcyjnych przed 10 lutego, dotacje mogą zostać przyznane do 80% ceny zakupu sprzętu, max. 1 miliona RMB dla każdego przedsiębiorstwa.

Obniżka czynszu:

 • W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które wynajmują nieruchomości od lokalnych przedsiębiorstw państwowych w celu prowadzenia działalności stacjonarnej, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za luty i marzec 2020 r., warunkiem jest niezaleganie z dotychczasowymi płatnościami.
 • Operatorzy rynku hurtowego, którzy są uprawnieni do powyższych zwolnień, obniżają o co najmniej taką samą kwotę czynsz za dwa miesiące podnajmującym.

Miasto Shenzhen

Zatrudnienie:

 • W okresie epidemii ubezpieczone przedsiębiorstwa z zerowymi lub niskimi zwolnieniami są uprawnione do zwrotu co najmniej 50% składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, które zapłaciły za poprzedni rok. Ubezpieczone przedsiębiorstwa mające trudności w normalnym działaniu, nadal pozostające z zerowymi lub niskimi zwolnieniami, są uprawnione do co najmniej 25% obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne, które zapłacili za poprzedni rok. Wynagrodzenia, które przedsiębiorstwa wypłacają pracownikom, którzy zostali poddani leczeniu w związku z epidemią lub zostali poddani kwarantannie w celu obserwacji lekarskiej, są subsydiowane przez przedsiębiorstwo w wysokości nieprzekraczającej 50% podstawy wymiaru podstawowej składki na ubezpieczenie emerytalne.
 • Dotacja na szkolenia: W przypadku przedsiębiorstw, które delegują pracowników do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu podnoszenia kwalifikacji potrzebnych do pracy w 2020 r., dotacja w związku ze szkoleniem na jedno stanowisko zwiększona zostaje do maksymalnie 2000 RMB. Przed szkoleniem przedsiębiorstwa przedkładają plan szkolenia odpowiednim lokalnym urzędom.
 • Stawka funduszu mieszkaniowego zostanie obniżona. W przypadku przedsiębiorstw dotkniętych epidemią i mających trudności z wpłatą funduszy mieszkaniowych, mogą one złożyć wniosek o zmniejszenie części funduszu mieszkaniowego do co najmniej 3%, ale okres ten nie może przekroczyć 12 miesięcy; przedsiębiorstwa mogą również wnioskować o odroczenie terminu płatności składki na fundusz mieszkaniowy, ale odroczenie nie może przekraczać 12 miesięcy.
 • Przedsiębiorstwa dotknięte epidemią mają prawo do zwolnienia z 6-miesięcznych opłat za utylizację ścieków komunalnych.
 • Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe zostały zwolnione z podstawowych opłat za prąd w lutym 2020 r.
 • Przedsiębiorstwa dotknięte epidemią są zwolnione z 3-miesięcznego podatku od nieruchomości i podatku od użytkowania gruntów miejskich.

Obniżka czynszu:

 • W przypadku przedsiębiorstw niepaństwowych wynajmujących nieruchomości państwowe, są one zwolnione z dwumiesięcznego czynszu.
 • W przypadku przedsiębiorstw niepaństwowych, które wynajmują lokale na cele społeczne lub promocję talentów, są one zwolnione z dwumiesięcznego czynszu.

Miasto Zhuhai

 • W przypadku przedsiębiorstw, które mają trudności z funkcjonowaniem z powodu pracowników, którzy nadal przebywają w prowincji Hubei i nie są w stanie wrócić na swoje stanowiska na czas, mogą wystąpić do rządu o dotacje na późniejsze wznowienie stanowiska pracy.
 • Od 5 lutego 2020 r. do trzech miesięcy po zakończeniu epidemii, jeśli przedsiębiorstwa rekrutują nowych pracowników i opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, przyznawana będzie jednorazowa dotacja. Standardowa dotacji wynosi 500 RMB na nowo zatrudnionego pracownika. Maksymalna dotacja dla każdego przedsiębiorstwa wynosi 1 milion RMB.
 • Zachęca się przedsiębiorstwa do organizowania szkoleń w miejscach pracy. Po przeprowadzeniu szkoleń i przeprowadzeniu ewaluacji co do wymagań zawartych w programie, może zostać przyznana jednorazowa dotacja zgodnie z faktyczną liczbą uczestników i czasem szkoleń. Standardowa subwencja wynosi 30 RMB na szkolenie na osobę (nie mniej niż 45 minut), a maksymalna subwencja to 1000 RMB na osobę. Przed szkoleniem przedsiębiorstwa składają plan szkoleń w odpowiednich urzędach.

Miasto Foshan

 • Władze zachęcają do importu materiałów do zapobiegania epidemii. Przedsiębiorstwa, które w trakcie epidemii importują materiały, takie jak maski, odzież ochronną i inne materiały potrzebne do zapobiegania epidemii w tradycyjnym jak i elektronicznym handlu, kwalifikują się do otrzymania zwrotu części kwoty importowej w wysokości nie większej niż 10 % tej kwoty po złożeniu wniosku. Maksymalna kwota dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 1 miliona RMB. Przedsiębiorstwa, które muszą wykupić chińskie ubezpieczenie kredytu eksportowego w celu importu masek, odzieży ochronnej i innych materiałów zapobiegających epidemii, mogą uzyskać pełny zwrot ubezpieczenia, ale nie może on przekroczyć 200 000 RMB.

Miasto Dongguan

Zatrudnienie:

 • Ubezpieczone przedsiębiorstwa z zerowymi lub niskimi zwolnieniami są uprawnione do zwrotu co najmniej 50% składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, które zapłaciły w poprzednim roku. Ubezpieczone przedsiębiorstwa z przejściowymi trudnościami w funkcjonowaniu, ale nadal z zerowymi lub niskimi zwolnieniami, mają prawo do zwrotu 50% sześciomiesięcznej lokalnej składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.
 • W silnie dotkniętych kryzysem branżach takich jak: przemysł wytwórczy, hurtownie, gastronomia, branża hotelarska, handel i usługi, turystyka, transport i inne, przedsiębiorstwa mogą wnioskować o opóźnienie terminu opłaty za energię elektryczną i wodę w okresie trwania epidemii.
 • W przypadku przedsiębiorstw, które budują własne zagraniczne centra ekspansji i spełniają odpowiednie wymagania, na każdy projekt zostanie przyznane jednorazowe finansowanie w wysokości do 1 miliona RMB. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów udziału w zagranicznych wystawach (opłaty za przygotowanie stoiska firmy, opłaty instalacyjne i przygotowawcze do targów), jednak maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 000 RMB.
 • Dotacja na ubezpieczenie kredytu eksportowego jest zwiększona z 20% do maksymalnie 50%, jednak maksymalna granica dotacji jest ograniczona do 3 milionów RMB na przedsiębiorstwo.
 • Zapewnienie dotacji w wysokości odpowiednio 80 000 RMB i 50 000 RMB na zakup zestawów automatycznych maszyn do składania masek i automatycznych maszyn do produkcji masek. 5% ceny zakupu będzie dotowane w przypadku innego rodzaju maszyn do produkcji masek. Maksymalna kwota dotacji dla każdego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 3 milionów RMB.
 • Zwolnienie z opłat za czynsz. Przedsiębiorstwa wynajmujące biura lub nieruchomości od jednostek publicznych, są zwolnione z 2-miesięcznego czynszu.

Zestawienie przygotowane wraz z p. Alice Sun z kancelarii P.C.WOO i ZHONGLUN W.D.LLP, która jest doradcą Chińsko-Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Chiny Południowe), arbitrem w Komisji Arbitrażowej Wuhan i Komisji Arbitrażowej Changsha. Główne obszary praktyki prawnej Alice SUN obejmują transgraniczne fuzje i przejęcia, inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, restrukturyzację, niewypłacalność, partnerstwa publiczno-prywatne itp. Dotychczas Alice Sun pracowała w kancelarii ADAMAS (Paryż) ) oraz kancelarii prawnej LPA-CGR (Paryż / Kanton / Szanghaj).