Wsparcie Chin dla zagranicznych inwestorów w okresie epidemii koronawirusa

Od końca grudnia 2019r. COVID-19 ma niesamowicie duży wpływ na regularną działalność przedsiębiorstw już nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, rząd Chin wdrożył szereg regulacji prawnych, mających na celu wsparcie przedsiębiorców na terenie ChRL. W najbliższych dniach chwielibyśmy przedstawić regulacje wdrażane na poziomie zarówno krajowym, jak i lokalnym (w prowincjach Guangdong, w Pekinie i Szanghaju).  Dziś zaczynamy od najbardziej przepisów uchwalonych na poziomie centralnym.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało dzięki współpracy redakcji ChinyTech.pl i przedstawicieli kancelarii prawnej PCWOO&ZLWD.

I. Przepisy podatkowe

Ustawowy termin składania deklaracji podatkowych do lutego 2020 r. został już przedłużony do 28 lutego 2020 r. dalsze przedłużenia są również możliwe w zależności od lokalnych regulacji.

II. Przepisy finansowe

a) Podatki od osób prawnych

– Przedsiębiorstwa produkujące środki zapobiegające epidemii są uprawnione do zwrotu części podatku VAT w okresach miesięcznych (od końca grudnia 2019 r.);

– Zwolniony z podatku VAT został dochód z transportu materiałów zapobiegających epidemii;

– Straty poniesione przez przedsiębiorstwa z najbardziej dotkniętych sektorów (tj. branży transportowej, spożywczej, nieruchomości i turystyki) mogą być podzielone i skonsolidowane w przeciągu 8 lat.

b) Podatek dochodowy od osób fizycznych: środki zapobiegające epidemii (medyczne lub ochronne) dystrybuowane pracownikom przez przedsiębiorstwa w celu zapobiegania epidemii nie są wliczane do wynagrodzeń pracowników tytułem tychże wynagrodzeń.

c) Zmniejszono restrykcje dotyczące przedsiębiorstw produkujących lub przekazujących środki zapobiegające epidemii w zakresie importu i eksportu, wymiany walut i finansowania transgranicznego. W zakresie transakcji i wymiany walut, zalecane są transakcje za pośrednictwem technologii internetowych, takich jak chociażby bankowość mobilna. Państwowa Administracja Wymiany Walut („SAFE”) zachęca do dokonywania operacji wymiany walut zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie: „Online Processing System for State Administration of Foreign Exchange Service”.

III. Zasoby ludzkie i ochrona społeczeństwa

a) Pracodawcy mogą podejmować środki, takie jak dostosowanie wynagrodzenia, organizowanie corocznych urlopów i dni wolnych, wprowadzanie pracy zmianowej, czy też skrócenie czasu pracy itp. Zaleca się wcześniejsze poinformowanie pracowników na piśmie i uzyskanie ich zgody przed podjęciem w/w środków.

b) Wypłata ubezpieczenia społecznego przez pracodawcę może być dokonana bez kar w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym zakończy się okres epidemii, jeżeli opóźnienie wynika z 2019-nCoV.

c) Zatrudnienie

– Ubezpieczone przedsiębiorstwa z zerowymi lub niskimi zwolnieniami są uprawnione (po wcześniejszym zatwierdzeniu) do zwrotu co najmniej 50% składek na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, które zapłacili za poprzedni rok. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, próg stopy zwolnienia dla tej polityki jest przedłużony do „nie wyższego niż wyznaczony cel stopy bezrobocia w krajowym badaniu miejskim przeprowadzonym w poprzednim roku (np. 5,5%)”. Jeśli w przedsiębiorstwie jest mniej niż 30 ubezpieczonych pracowników, próg zwolnienia zostanie przedłużony do „nie więcej niż 20% całkowitej liczby pracowników w przedsiębiorstwie”. Szczegółowe procedury zostaną określone w najbliższym czasie przez samorządy lokalne.

– Zaleca się prowadzenie szkoleń pracowników. W warunkach zapobiegania epidemii przedsiębiorstwa mogą organizować szkolenia dla pracowników online, w szczególności podczas okresu przerwy w pracy i powrotu pracowników do zdrowia.

Kolejne części zestawienia poświęcone sytuacji w Pekinie, Szanghaju i prowincj Guangdong już niebawem na portalu ChinyTech.pl. Zapraszamy do lektury. 

Zestawienie przygotowane wraz z p. Alice Sun z P.C.WOO i ZHONGLUN W.D.LLP, która jest doradcą Chińsko-Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Chiny Południowe), arbitrem w Komisji Arbitrażowej Wuhan i Komisji Arbitrażowej Changsha. Główne obszary praktyki prawnej Alice SUN obejmują transgraniczne fuzje i przejęcia, inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, restrukturyzację, niewypłacalność, partnerstwa publiczno-prywatne itp. Dotychczas Alice Sun pracowała w kancelarii ADAMAS (Paryż) ) oraz kancelarii prawnej LPA-CGR (Paryż / Kanton / Szanghaj).