Asset Management Companies w chińskim sektorze bankowym

Podczas reformy chińskiego systemu bankowego w 1999 roku założono cztery firmy zarządzające aktywami (Asset Management Companies; AMC): Huarong, Cinda, Great Wall oraz China Orient. Każda z nich w celu poprawy sytuacji chińskiego sektora bankowego miała za zadanie nabyć kredyty nieściągalne NPL (Non Performing Loans) od każdego z czterech największych chińskich banków: ICBC, CCB, ABC, BOC [1]. Konieczność powołania AMC była rezultatem spowolnienia gospodarczego. Banki musiały pozbyć się toksycznych aktywów ze swoich bilansów jak najszybciej, do czego wykorzystywane były właśnie AMC. Mają one zdecydowanie więcej czasu niż banki na sekurytyzację aktywów, renegocjację spłaty odsetek z wierzycielami czy oczekiwanie na poprawę warunków gospodarczych. Co ciekawe, osoby zatrudnione w wyżej wymienionych AMC pracowały wcześniej w bankach, przez co były obecne po obu stronach transakcji kredytów NPL [2]. Liczba i wartość kredytów NPL za 2018 rok była dużo niższa niż w latach 90. XX w., dzięki czemu przytoczone cztery AMC mogą nabywać transze NPL w bardziej selektywny sposób. Po okresie dywersyfikacji swojej działalności w postaci nabywania udziałów w bankach i przedsiębiorstwach największe AMC ponownie wracają do swojego podstawowego zadania – nabywania kredytów nieściągalnych NPL. Wartość toksycznych aktywów (z ang. bad debt) czterech największych AMC została zaprezentowana na wykresie 1.

Wykres 1 – Wartość toksycznych aktywów czterech największych AMC w Chinach (mld USD).
Źródło: www.macropolo.org (5.12.2019)

Od 2014 roku China Regulatory Banking Comission (CBRC) zaczęła wyrażać zgodę na powoływanie lokalnych firm zarządzających aktywami (local Asset Management Companies; local AMC) działających na terenach poszczególnych prowincji w Chinach. Ich właścicielami są nie tylko organy państwowe, ale też przedsiębiorstwa prywatne. Pełnią one nieco inną rolę niż typowe AMC, ponieważ są zakładane w okresie stabilności i wzrostu, dzięki czemu nie muszą przyjmować małych transz kredytów NPL o dużej wartości. Zamiast tego mogą one zwiększać wolumen transakcji NPL o małej wartości. Biorąc pod uwagę, że obecna liczba local AMC wynosi aż 47, oczekuje się od nich konkurencji o kupno transz NPL. Ze względu na selektywność największych AMC w nabywaniu transz NPL local AMC są w stanie pomóc sektorowi bankowemu, a zwłaszcza mniejszym bankom o słabszej kondycji finansowej, w pozbyciu się kredytów NPL. Według badań local AMC odegrają o wiele większą rolę w chińskim systemie bankowym, jeżeli będą one odpowiednio dokapitalizowane oraz zyskają więcej doświadczenia w działalności operacyjnej [3].

Rola rynku bankowego jest tym ważniejsza, że rynek kapitałowy w Chinach jest stosunkowo młody, a przez kontrole przepływu kapitału – znacząco izolowany w porównaniu z zachodnimi rynkami kapitałowymi. To sprawia, że pomimo dynamicznego wzrostu i bardzo wysokiej pozycji na światowych rynkach (drugi największy rynek kapitałowy i trzeci największy rynek obligacji)[4] nie są w stanie zagrozić dominującej pozycji sektora bankowego[5], który stanowi źródło kapitału dla 70% całej gospodarki Chin. W centralnie planowanej gospodarce banki pełnią funkcję instytucji finansujących ambitne inwestycje w ramach kolejnych pięcioletnich planów gospodarczych. Obecnie, w ramach trzynastego planu pięcioletniego (na lata 2016-2020), służą do finansowania kluczowych obszarów gospodarki. Należą do nich m.in. nowoczesny przemysł, alternatywne źródła energii, zmodernizowana służba zdrowia, transport oraz instytuty badawcze [6]. Finansują one nie tylko projekty o skali lokalnej i międzynarodowej, ale również gigantyczne, państwowe przedsiębiorstwa SOE (State-Owned Enterprises), co ma pośredni wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki Chin. Ponadto sam rozmiar chińskiego systemu bankowego jest tak duży, że gdyby miał problemy finansowe, miałoby to katastrofalne skutki nie tylko dla krajowego systemu finansowego, ale też dla światowych rynków. Sektor bankowy w Chinach, pomimo swojego rozmiaru i fundamentalnego znaczenia dla gospodarki Chin, mierzy się obecnie z licznymi wyzwaniami.

 


[1] ICBC – Industrial and Commercial Bank of China, CCB – China Construction Bank, ACB – Agricultural Bank of China, BOC – Bank of China.

[2] McMahon D., The big four AMCs: Changing Priorities – and Rankings – in a new era., Macro Polo, 2018. (5.12.2019).

[3] McMahon D., China’s Local AMCs: Making a mark – but bending the rules., Macro Polo, 2018. (5.12.2019).

[4] China capital markets: be prepared to seize the investment opportunities., HSBC, 2017. (5.12.2019).

[5] Hu X. Grace, Pan J., Wang J., Chinese Capital Market: An Empirical Overview., The National Bureau of Economic Research, 2018. s.19-30.

[6] http://www.chinadaily.com.cn/china/2015cpcplenarysession/2015-11/03/content_22361998.htm (5.12.2019).

Artykuł powstał w ramach współpracy ChinyTech.pl i Lotus League – inicjatywy powołanej przez absolwentów czołowych uczelni europejskich oraz azjatyckich, której celem jest stworzenie dogodnej przestrzeni do efektywnego współdziałania na płaszczyźnie akademickiej i biznesowej obu regionów. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułów, które będą pojawiały na portalu ChinyTech.pl. W przypadku pytań dotyczących niniejszego artykułu lub woli zaangażowania się w działalność Lotus League prosimy o kontakt z autorem (poprzez LinkedIn) albo mailowo.

Autor: Tomasz Dziawgo, Lotus League
Redakcja i korekta: Kamil Kowalski