Preselekcja polskich wniosków do II polsko-chińskiego konkursu bilateralnego (2019)

Informujemy, że 8 października 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłaszają otwarcie preselekcji do II polsko-chińskiego konkursu na wspólne projekty badawcze.

Celem preselekcji jest wyłonienie przez NCBR wniosków, które w największym stopniu spełniają wymagania konkursu. Wnioskodawcy, których wnioski pozytywnie ukończą polską i chińską preselekcję zostaną dopuszczeni do złożenia pełnych wniosków.

Czytaj więcej: Wyniki pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego!

Wniosek preselekcyjny należy złożyć drogą elektroniczną (w formie aktywnego PDFa) na adres chiny-at-ncbr.gov.pl w terminie do 27 listopada 2019 r. do godz. 16.00, wraz ze skanami podpisanych załczników.

Wnioskodawcami mogą być organizacje badawcze prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz składające się z nich grupy podmiotów. Wymogiem niezbędnym do złożenia wniosku będzie udział w projekcie przynajmniej jednego partnera z Chińskiej Republiki Ludowej.
Składane projekty powinny swoją tematyką obejmować jeden z poniższych obszarów:

  1. Technologie informacyjno-komunikacyjne;
  2. Technologie energetyczne, w tym rozwój nowych źródeł energii, czyste technologie węglowe, zrównoważone wykorzystanie energii;
  3. Technologie środowiskowe, inżynieria środowiskowa, zarządzanie zasobami wodnymi, technologie proekologiczne i zapobiegające wylesianiu;
  4. Inżynieria materiałowa, biomateriały, nanomateriały, nieorganiczne materiały niemetalowe.

Zgłaszane projekty powinny obejmować okres realizacji maksymalnie 36 miesięcy i maksymalną sumę kosztów kwalifikowanych na polskich wykonawców w wysokości 500.000 EUR. Jednocześnie informujemy, iż uzyskanie pozytywnej decyzji w preselekcji nie wiąże się z przekazaniem dofinansowania, jest natomiast niezbędnym warunkiem do złożenia wniosku w drugi etapie konkursu. Termin naboru pełnych wniosków zostanie ogłoszony po rozstrzygnięciu preselekcji.

Wniosek preselekcyjny powinien zostać przygotowany w języku polskim zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji. Powinien zawierać całościowy opis projektu (włączając wkład partnerów zagranicznych) i co do treści oraz założeń powinien być tożsamy z wnioskiem złożonym w preselekcji chińskiej.

Ogłoszenie o chińskim naborze dostępne jest pod linkiem: MOST

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

©ChinyTech.pl 2019