Polskie Stypendia do Chin: program wymiany osobowej studentów i naukowców

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. Chinami. Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie (link),  do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 15:00. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Chińska Republika Ludowa przyjmie 40 stypendystów studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych na roczne studia lub staże naukowe, głównie w zakresie nauki języka chińskiego.

– Termin składania wniosków do NAWA upływa 20 grudnia 2019 r.;

– Stypendium wypłaca strona polska;

– Kandydaci na studia języka chińskiego nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni chińskiej;

– Wyjazdy mogą być realizowane wyłącznie na uczelniach zatwierdzonych przez władze chińskie. Ich lista znajduje się na stronie China Scholarship Council: link;

©ChinyTech.pl 2019