2019 chińska ustawa o handlu elektronicznym

Nowa chińska ustawa o handlu elektronicznym weszła w życie na początku 2019 r. w celu uregulowania i dodatkowej promocji tego sektora (coraz ważniejszego dla chińskiej gospodarki!) oraz przede wszystkim wzmocnienia ochrony konsumentów, ktorzy dokonują zakupów przez Internet.

Prawo określa dwie kategorie podmiotów i nakłada na nich określone obowiązki oraz odpowiednie sankcje w przypadku niewykonania zobowiązania. Są to:

1) platformy handlu elektronicznego, czyli firmy, które „wypożyczają” swoją przestrzeń operatorom komercyjnym w celu sprzedaży towarów i usług online;

2) operatorzy handlu elektronicznego, czyli osoby fizyczne lub prawne, które sprzedają towary lub usługi za pomocą własnej strony internetowej lub platformy handlu elektronicznego.

Czytaj Więcej: Bank ICBC: Polski Pawilon na platformie e-commerce

Prawo wymaga od wszystkich operatorów e-commerce zarejestrowania się jako firma (z wyjątkiem osób fizycznych, które sprzedają własne produkty rolne lub rzemieślnicze), a także wzywa do przestrzegania obowiązków podatkowych określonych w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych.

Operatorzy handlu elektronicznego zobowiązani są do:

a) opublikowania swojej licencji, która pozwala na prowadzenie działalności, a także wszystkich innych zezwoleń administracyjnych (dzialalność gospodarcza);

b) dostarczenia informacji dotyczącej sprzedaży produktów i usług w sposób kompletny, zgodny z prawdą, dokładny i terminowy – tak aby zagwarantować konsumentom prawo do świadomego wyboru;

c) poinformowaniu konsumentów jeśli zdecydują się zakończyć swoją działalność (wyświetlając taką informację przez co najmniej 30 dni przed zakończeniem sprzedaży internetowej);

d) jasno zdefiniować procedury zwrotu kosztów (unikając w tym celu nieuzasadnionych warunków) i zagwarantować szybki zwrot kosztów.

Platformy handlu elektronicznego powinny też korzystać z technologii, które gwarantują bezpieczeństwo sieci komputerowej, zapewniając ochronę danych i pozwalając użytkownikom sprawdzać, poprawiać, a nawet dawać im możliwość usunięcia konta. Są również zobowiązani do rejestrowania i archiwizowania informacji o sprzedawanych produktach i usługach przez co najmniej trzy lata od dnia zawarcia transakcji.

Czytaj Więcej: Jak sprawdzić firmę z Chin?

Platformy handlu elektronicznego muszą weryfikować tożsamość, licencję na prowadzenie działalności gospodarczej, rejestrację podatkową i wszelkie inne zezwolenia wymagane od podmiotów komercyjnych w celu sprzedaży towarów lub usług. Ponadto muszą podjąć niezbędne środki w celu zablokowania sprzedaży online i zgłosić wszelkie niezgodne z prawem sytuacje właściwym organom (jeżeli operatorzy handlu elektronicznego nie mają administracyjnych zezwoleń na sprzedaż niektórych produktów i usług, ich sprzedaż jest zabroniona).

Odpowiedzialność „zbiorowa” i ochrona własności intelektualnej

Dodatkowo, przepisy nakładają na platformy handlu elektronicznego odpowiedzialność „zbiorową” z operatorami handlu elektronicznego, którzy sprzedają towary lub usługi niezgodne z wymogami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa osobistego lub finansowego (lub które naruszają uzasadnione prawa i interesy konsumentów). Jeżeli platforma handlu elektronicznego posiada wiedzę na temat nieprawidłowości i nie zablokuje sprzedaży, zostanie objetą ona karą finansową.

Wydaje się, że wejście w życie ustawy o handlu elektronicznym wzmacnia ochronę konsumentów przed ryzykiem oszustwa. Przepisy wyraźnie też zabraniają operatorom handlu elektronicznego wprowadzania w błąd konsumentow (np. przez anulowanie negatywnych komentarzy konsumentów). Ponadto platformy handlu elektronicznego są zobowiązane do ustanowienia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i współpracy z posiadaczami praw własności intelektualnej w celu ścigania potencjalnych naruszeń. Posiadacz prawa własności intelektualnej, który uważa, że ​​jest ofiarą naruszenia jego prawa, może bezposrednio wysłać komunikat do platformy e-commerce, przedstawiając wstępne dowody (składając wniosek o podjęcie niezbędnych środków w celu usunięcia lub zablokowania sprzedaży). Jeśli platforma nie podejmie żadnych kroków w tej sprawie, stanie się odpowiedzialna za wszelkie szkody spowodowane takim naruszeniem.

Czytaj więcej: Chiński e-commerce na obszarach wiejskich

Warto wspomnieć, że operatorzy handlu elektronicznego oskarżeni o naruszenie własności intelektualnej mają możliwość zakwestionowania tego zarzutu za pomocą komunikatu na platformie. Właściciel prawa własności intelektualnej, który zgłasza nieistniejące naruszenia wyrządzając szkodę innym podmiotom, zgodnie z prawem ponosi odpowiedzialność cywilną.

©ChinyTech.pl 2019