Raport: Regionalny wymiar stosunków UE z Chinami

Raport jest wynikiem trzyletniego projektu prowadzonego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Celem projektu było zrozumienie roli, jaką odgrywa współpraca między regionami europejskimi i chińskimi w polityce Unii Europejskiej wobec Chin. Badaniu poddano zjawisko paradyplomacji, czyli relacji międzynarodowych podmiotów subpaństwowych, których celem jest osiągnięcie gospodarczych, kulturowych i politycznych korzyści. Przyjmuje się, że rosnąca niezależność samorządów stawia nowe wyzwania wobec polityki zagranicznej państwa.

Raport przedstawia specyfikę relacji z Chinami na poziomie subpaństwowym sześciu największych pod względem ludności państw UE: Niemiec, Francji, Hiszpanii, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Analizuje także wybrane studia przypadków regionów europejskich współ-pracujących z chińskimi partnerami. W tekście znajdują się też odniesienia do relacji Unii Europejskiej z ChRL. Ponieważ podstawą wniosków jest analiza wybranych państw, nie zawsze można je uogólniać na całą Unię Europejską. Analiza oparta została na przeglądzie literatury, informacjach zgromadzonych w trak-cie badania ankietowego regionów w pięciu państwach członkowskich UE (Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Włoszech) oraz wybranych jednostek samorządowych z Wielkiej Brytanii3. Łącznie zebrane zostały dane z 75 regionów z pięciu państw (91% wszystkich regionów tych państw) oraz z 12 ankiet z Wielkiej Brytanii. Badanie ankietowe przeprowadzono w grudniu 2016 r. i w pierwszej połowie 2017 r.4 Kwestionariusz ankiety został rozesłany w wersji papiero-wej oraz elektronicznej do przedstawicieli władz regionalnych (jednostek odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową). Niektóre regiony odmówiły odpowiedzi, w innych dane uzupeł-niano o informacje ze stron internetowych badanych jednostek samorządowych. W Niemczech ankietę wypełniło osiem z 16 landów. Informacje o pozostałych uzyskano z innego badania.

Druga część projektu obejmowała wywiady z urzędnikami UE oraz przedstawiciela-mi władz wybranych regionów z sześciu badanych państw. W UE wywiady przeprowadzono: w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Energii (DG ENER); w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) – z osobą odpowie-dzialną za stosunki UE–Chiny; z dyplomatami krajów członkowskich (MSZ Polski oraz RFN). W re-gionach przeprowadzono 11 wywiadów: trzy w Niemczech, po dwa w Hiszpanii, Francji, Polsce oraz jeden we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Łącznie w latach 2017–2019 przeprowadzono

16 wywiadów, z tego 12 miało formę częściowo ustrukturyzowanych indywidualnych wywia-dów pogłębionych, jeden miał charakter nieformalny, a dwa były w formie e-mailowej (odpowie-dzi pisemne). Pogłębiona analiza przedstawionej problematyki zostanie zaprezentowana w książce, któ-ra ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w roku 2020.

Cały raport znajduje się tutaj: PISM

*This report is the result of a three-year project conducted by the Faculty of International and Political Studies at the University of Łódź and the Polish Institute of International Affairs and funded by the National Science Centre. The aim of the project was to understand the role of cooperation between European and Chinese regions in the politics of the European Union as regards China. The study involved the phenomenon of para-diplomacy, i.e., relations of international sub-national entities whose goal is to achieve economic, cultural, and political benefits. It is assumed that the growing independence of local governments brings new challenges to the foreign policy of the state. The report presents the specificity of relations with China at the sub-national level of the six largest EU countries in terms of population: Germany, France, Spain, Poland, Italy, and the UK. It also analyses selected case studies of European regions cooperating with Chinese partners.The text also includes references to relations between the European Union and China. The conclusions are based on the analysis of the selected countries and cannot always be generalized to the entire European Union.       English version of the report: LINK

Źródło: pism